Leverings- en betalingsvoorwaarden Schutreclame, KvK 2076076 0000

1. Elke opdracht wordt uitgevoerd als omschreven in de opdrachtbevestiging en met toepassing van onderstaande algemene voorwaarden.
2. Al onze offertes zijn vrijblijvend. De daarin aangeboden prijzen kunnen echter afwijken indien zich tariefwijzigingen voordoen in de grafische industrie, bij vervoerders zoals POSTNL of bij andere toeleveranciers.
3. In opdracht van de opdrachtgever gemaakte ontwerp-, advies-, bureau- en productiekosten en kosten voor foto’s, films, digitale documenten e.d. brengen wij aan opdrachtgever in rekening, ook indien deze niet tot de realisatie van het opgedragen product dan wel de opdracht behoren.
4. Onvoorziene kosten ter zake van werkzaamheden, die voortvloeien uit correcties en/of wijzigingen, (z.g. auteurscorrecties) met welke kosten geen rekening is gehouden bij de offerte worden afzonderlijk berekend.
5. Ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, PDF-files en dergelijke, houden wij gedurende een jaar na de vervaardiging in bewaring: al voornoemde goederen en documenten blijven ons eigendom.
6. Op al onze ontwerpen, voorontwerpen, schetsen, foto’s, films, teksten, digitale bestanden e.d. rust ons auteursrecht en zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het de opdrachtgever verboden om deze geheel of gedeeltelijk te gebruiken en/of toe te passen.
7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat door het benutten van de door hem geleverde teksten en beelddragers zoals dia’s, foto’s, tekeningen, digitale bestanden e.d. geen rechten van derden worden geschonden; opdrachtgever vrijwaart ons voor eventuele aanspraken uit dien hoofed door derde(n).
8. Het drukken en afwerken van drukwerk geschiedt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, nadat deze de proeven en/of hardcopy uitdraaien of digitale bestanden heeft gezien en mondeling of schriftelijk opdracht tot uitvoering heeft gegeven. Indien wegens overmacht of anderszins onvoorziene omstandigheden de proeven voor drukwerk en advertenties niet meer aan opdrachtgever kunnen worden gezonden, geschieden – voor zover gezien de omstandigheden redelijk – eventuele correcties door ons. Wij aanvaarden in dat geval geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten.
9. Schutreclame betracht de grootste zorgvuldigheid bij de uitvoering van opdrachten en zal al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is in het werk stellen om de opdracht goed en tijdig uit te voeren: overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever echter niet het recht de opdracht te annuleren. Opdrachtgever verplicht zich beschikbaar te zijn voor (noodzakelijk) overleg en zal tijdig alle voor de opdracht benodigde informatie, teksten, beelddragers e.d.
aanleveren. Voor door opdrachtgever veroorzaakte vertraging en onvoorziene omstandigheden die tijdens de productie tot vertraging leiden, aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid.
10. Tenzij expliciet in een begroting opgenomen, worden portokosten apart in rekening gebracht. Indien een levering (eerst) afgeleverd wordt p/a van Schutreclame, dan behouden wij ons het recht voor om de kosten voor doorleveringen naar de eindbestemming apart in rekening te brengen. Op alle leveringen zijn tevens de voorwaarden van de desbetreffende vervoerder van toepassing.
11. Alle goederen reizen voor risico van de opdrachtgever; voor vertraging(en) in het transport zijn wij niet aansprakelijk.
12. Bij de levering van drukwerken is afwijking van de opgedragen hoeveelheid tot 10% meer of minder toegestaan; eventuele verschillen in aantal worden tegen eenheidsprijs berekend.
13. In de gevallen, waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorzien zijn voor drukwerken de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam van toepassing.

Specifieke voorwaarden met betrekking tot media opdrachten

14. Elke plaatsingsopdracht wordt door Schutreclame aan de klant bevestigd per plaatsing of via een plaatsingsschema, incl. mediabegroting.
15. Al onze offertes zijn vrijblijvend en de daarin aangeboden prijzen kunnen gewijzigd worden indien de uitgevers tariefwijzigingen doorvoeren.
16. Onvoorziene kosten ter zake van de werkzaamheden, die voortvloeien uit het aanleveren van materiaal bij uitgevers (denk aan koerierskosten en drukgereed maken c.q. doorvoeren van wijzigingen van materiaal door de uitgever), met welke kosten geen rekening is gehouden bij de offerte worden afzonderlijk in rekening gebracht.
17. De plaatsing van advertenties geschiedt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, nadat deze de proef van een advertentie (bij voorkeur schriftelijk) heft goedgekeurd en opdracht tot uitvoering heeft gegeven. Indien door tijdgebrek de proef van een advertentie door de opdrachtgever niet meer kan worden goedgekeurd, maar wél opdracht tot plaatsing is gegeven, geschiedt de plaatsing door Schutreclame. Wij aanvaarden in dat geval geen aansprakelijkheid voor gemaakte fouten.
18. Alle mediacontracten worden afgesloten, na opdracht van de klant, door en op naam van Schutreclame. De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen contracthoeveelheid tegen de overeengekomen prijs (tussentijdse wijzigingen voorbehouden) geheel af te nemen via Schutreclame die het contract heeft afgesloten op verzoek van de klant.

Facturatie, betaling en geschillen

19. Schutreclame factureert digitaal, tenzij anders is overeengekomen.
20. Betaling door opdrachtgever dient binnen 15 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien tijdige betaling achterblijft, brengen wij, te rekenen vanaf de vijftiende dag na factuurdatum, cumulatieve rente in rekening op basis van 0,5% per maand, zonder dat daartoe enige sommatie en/of ingebrekestelling vereist zal zijn. Tevens behoudt Schutreclame zich het recht voor om kosten voor herinneringen en aanmaningen in rekeningen te brengen.
21. Bij wanbetaling zijn alle kosten om tot incasso te geraken, zowel in als buiten rechten, voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, zulks met een minimum van euro 75,-.
22. Eventuele reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Reclames die ons bereiken ná voormelde periode van 8 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
23. Op de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen, onverminderd de bevoegdheid van de relatief bevoegde kantonrechter, worden berecht door de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
24. In de gevallen waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorzien zijn van toepassing De Regelen voor het Advertentiewezen van 1 januari 2000, door de Nederlandse Dagblad Pers gedeponeerd ter griffie van de Arrondisements rechtbanken en bij de Kamers van Koophandel in Nederland. De Regelen voor het Advertentiewezen zijn overeengekomen tussen de Vereniging ‘De Nederlandse Dagbladpers’ en de ‘Nederlandse Organisatie van Tijdschrift
Uitgevers’.

Amsterdam, januari 2015