Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 Schut Reclame- & Media-Advies B.V., opererend onder de handelsnamen Schutreclame, ingeschreven onder KvK 2076076 0000, hierna: ‘SR’.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Schutreclame een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3 Onder ‘Algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten en leveringen van SR zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Aangeboden prijzen kunnen afwijken indien zich tariefwijzigingen voordoen in de grafische industrie, bij vervoerders zoals POSTNL of bij andere toeleveranciers.

2.3 Bepalingen of voorwaarden die Opdrachtgever opneemt in zijn opdracht die afwijken of strijdig zijn met deze algemene voorwaarden zijn deze voor SR niet bindend, tenzij en voor zover deze door SR uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 SR is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

 

Artikel 3. Verplichtingen SR

3.1 SR garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2 SR spant zich in om de gegevens en bestanden – zoals, maar niet beperkt tot foto’s,  tekstdocumenten en pdf’s – die Opdrachtgever aanlevert en/of SR opslaat op de apparatuur en upload naar tools en programmatuur zoals Adobe zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt desgewenst de beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het opgeven van toegangsrechten.

3.3 SR spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

3.4 Ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, pdf’s en dergelijke houdt SR gedurende een jaar na vervaardiging in bewaring: al voornoemde goederen en documenten blijven ons eigendom.

3.5 SR heeft bij de uitvoering van opdrachten een inspanningsverplichting, maar nadrukkelijk geen resultaatverplichting.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever stelt SR steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mailadres(sen) en bank- of gironummer.

4.2 Opdrachtgever onthoudt zich ervan om hinder of schade toe te brengen aan bestanden, tools, contentmanagementsystemen en servers, zoals maar niet beperkt tot Adpiler, WordPress en Google Drive, die SR aan Opdrachtgever oplevert of ter beschikking stelt.

4.3 Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks SR, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

4.4 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of aanleveren van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is.

4.5 Zonder toestemming van SR is het Opdrachtgever verboden de door SR verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen

4.6 Opdrachtgever vrijwaart SR van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen of aangeleverde data, informatie, bestanden, website(s) en dergelijke.

4.7 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

4.8 SR heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk)buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens SR niet of niet geheel nakomt, danwel in strijd handelt met deze voorwaarden, zulks naar het oordeel van SR.

4.9 Opdrachtgever is verplicht voldoende informatie en materiaal te leveren aan SR en haar voldoende medewerking te verlenen om de opdracht naar behoren uit te kunnen voeren.

4.10 Het door Opdrachtgever aan SR geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat.

4.11 Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan SR, dat al het door Opdrachtgever aan SR verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door SR te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Offertes

5.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren behoudt SR zich het recht voor de prijzen hierover aan te passen.

5.3 Offertes van SR zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.

Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen

6.1 Alle prijzen zijn in euro en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2 Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van SR zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3 Tenzij expliciet overeengekomen worden portokosten apart in rekening gebracht. Indien een levering (eerst) afgeleverd wordt p/a van Schutreclame, dan behouden wij ons het recht voor om de kosten voor doorleveringen naar de eindbestemming apart in rekening te brengen. Op alle leveringen zijn tevens de voorwaarden van de desbetreffende vervoerder van toepassing.

6.4 Bij de levering van drukwerken is afwijking van de opgedragen hoeveelheid tot 10% meer of minder toegestaan; eventuele verschillen in aantal worden tegen eenheidsprijs berekend.

Artikel 7. Levertijd

7.1. De levertijd gaat in op de dag na de datum waarop de opdracht en alle benodigde bestanden en informatie door SR is ontvangen.

7.2. Door SR opgegeven termijn voor het volbrengen van de werkzaamheden is indicatief tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden geeft ongeacht de oorzaak daarvan geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van gewijzigde omstandigheden waardoor een andere uitvoering noodzakelijk is, zulks naar het inzicht van SR, worden indien daaraan kosten zijn verbonden als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit besparingen ontstaan als minderwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

8.2 Indien SR door omstandigheden die SR redelijkerwijs ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging niet kon weten of voorzien, meer werk moet verrichten of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is SR gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten en programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij SR of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

9.3 Het is SR toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien SR door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur

10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. SR zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van deze gegevens.

10.2. SR is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Zulks met inachtneming van rechten en grenzen van eventuele licentiebepalingen van onderdelen van programmatuur of bijvoorbeeld websites, welk onverminderd van kracht zijn.

10.4. SR heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 11. Gebruiksrechten

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent SR Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

11.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.3 De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie alsmede opmaak documenten van reclame- en communicatiedragers en de bij de ontwikkeling van reclame- en communicatiedragers voortgebrachte documenten en informatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van SR.

12.2 In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover SR niet nakomt is SR zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van SR op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 13. Facturatie en betalingsvoorwaarden

13.1 Schutreclame factureert digitaal, tenzij anders is overeengekomen.

13.2 Opdrachtgever dient de door SR uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

13.3 Inkoop van offline en online media zoals tegoeden storten op een DSP en andere materiële en immateriële zaken die nodig zijn voor de uitvoering van een opdracht factureert SR vooraf aan Opdrachtgever en zijn direct verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

13.4 Alle door SR uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

13.5 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke ( incasso )kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

13.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13.7 In bovenstaande gevallen heeft SR voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van SR vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 SR aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

14.2 De totale aansprakelijkheid van SR wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 euro.

14.3 SR sluit aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, nadrukkelijk uit.

14.4 Buiten het in artikel 14.1 genoemd geval rust op SR geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 14.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SR.

14.5 De aansprakelijkheid van SR wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever SR onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellend ter opheffing van de tekortkoming, en SR ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SR in staat is adequaat te reageren.

14.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SR meldt.

14.7 Opdrachtgever vrijwaart SR voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door SR geleverde zaken, materialen of resultaten.

14.8 Drukwerk en andere fysieke producties geschieden onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, nadat deze de proeven en/of hardcopy uitdraaien of digitale bestanden heeft gezien en mondeling of schriftelijk opdracht tot uitvoering heeft gegeven. Indien wegens overmacht of anderszins onvoorziene omstandigheden de proeven voor bijvoorbeeld drukwerk en advertenties niet meer aan opdrachtgever kunnen worden gezonden, geschieden – voor zover gezien de omstandigheden redelijk – eventuele correcties door ons. Wij aanvaarden in dat geval geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten.

14.9 Alle goederen reizen voor risico van de opdrachtgever; voor vertraging(en) in het transport zijn wij niet aansprakelijk.

14.10 Bij de levering van drukwerken is afwijking van de opgedragen hoeveelheid tot 10% meer of minder toegestaan; eventuele verschillen in aantal worden tegen eenheidsprijs berekend.

14.11 De plaatsing van advertenties geschiedt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, nadat deze de proef van een advertentie per e-mail of mondeling heeft goedgekeurd en opdracht tot uitvoering heeft gegeven. Indien door tijdgebrek de proef van een advertentie door de opdrachtgever niet meer kan worden goedgekeurd, maar wél opdracht tot plaatsing is gegeven, geschiedt de plaatsing door Schutreclame. Wij aanvaarden in dat geval geen aansprakelijkheid voor gemaakte fouten.

14.12  Alle mediacontracten worden afgesloten, na opdracht van Opdrachtgever, door en op naam van Schutreclame. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen contracthoeveelheid tegen de overeengekomen prijs (tussentijdse wijzigingen voorbehouden) geheel af te nemen via Schutreclame.

Artikel 15. Overmacht

15.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat SR door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van SR kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

16.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 17. Personeel

17.1 Opdrachtgever zal werknemers van SR die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

Artikel 18. Wijzigingen AV

18.1 SR behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van SR of per e-mail. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

18.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 19. Reclame

19.1 Bij gebreke van verplichtingen van SR dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van SR.

19.2 Indien SR de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

19.3 De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.

19.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 20. Slotbepalingen.

20.1 Op elke offerte, opdrachtbevestiging of andere overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

20.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een offerte, opdrachtbevestiging of andere overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

20.4. Partiële nietigheid:

Indien een bepaling uit een offerte, opdrachtbevestiging of andere overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele offerte, opdrachtbevestiging of andere overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan.

Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke offerte, opdrachtbevestiging of andere overeenkomst of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

20.5 In de gevallen, waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorzien zijn voor drukwerken de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam van toepassing

20.6 In de gevallen waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorzien zijn van toepassing De Regelen voor het Advertentiewezen van 1 januari 2000, door de Nederlandse Dagblad Pers gedeponeerd ter griffie van de Arrondisementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel in Nederland. De Regelen voor het Advertentiewezen zijn overeengekomen tussen de Vereniging ‘De Nederlandse Dagbladpers’ en de ‘Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-Uitgevers’.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Schutreclame
E-mail: info@schutreclame.nl

Amsterdam, augustus 2017